Thailand Postal Stationary - สิ่งสะสมต่างๆ
   
 
HOME CATALOGUE WEBBOARD SHOPPING CONTACT US
MAIN MENU
   ???????
   ?????????????
   ???????????
   ????????????
   ?????????
   ?????????
   ???????????????
   ?????????????
   ?????????
   ????????????
   ?????????
   ??????????
   ????????
   ????????
   ??????????????
   ???????????????
   ????????????
Online in this hour: 15 Customer(s)
แ ส ต ม ป์ แ ล ะ สิ่ ง ส ะ ส ม ต่ า ง ๆ

ตราไปรษณียากรหรือแสตมป์ (Postage Stamp) คือ บัตร ดวงตรา รอยประทับ รอยพิมพ์ หรือเครื่องหมายใดๆบนห่อซอง สิ่งของส่งทางไปรษณีย์ที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย จัดให้มีขึ้นเพื่อใช้แสดงการชำระค่าไปรษณียากรและค่าบริการพิเศษ


1. ดวงตราไปรษณียากรทั่วไป (Current Stamp หรือ Definitive Stamp)
      เป็นดวงตราไปรษณียากรที่พิมพ์ออกจำหน่ายเพื่อใช้งานอยู่เป็นประจำ มีการจัดพิมพ์เพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอสำรองไว้ใช้ในกิจการไปรษณีย์ ในรูปแบบดวงตราไปรษณียากรพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลปัจจุบัน และรูปแบบอื่นตามที่กสท.จัดทำขึ้น


2. ดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก
(Commemorative Stamp)
      เป็นดวงตราไปรษณียากรที่มีภาพสวยงาม จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก เนื่องในวาระพิเศษหรือเหตุการณ์และวันสำคัญต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ งานกาชาด ฯลฯ3. ดวงตราไปรษณียากรพิเศษ
(Special Stamp)
      เป็นดวงตราไปรษณียากรที่มีภาพสวยงามเช่นกัน จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สิ่งที่น่าสนใจของประเทศเป็นพิเศษ โดยไม่กำหนดวาระหรือโอกาสเหมือนกับดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก เช่น ดวงตราไปรษณียากร ชุดผลไม้ ชุดสัตว์ป่า ชุดแมลง ฯลฯ


* ทั้งตราไปรษณียากรที่ระลึกและตราไปรษณียากรพิเศษจะไม่มีการพิมพ์เพิ่มเติม

นอกเหนือจากการสะสมดวงตราไปรษณียากรแล้ว ท่านยังสามารถเพิ่มความสนุกสนานด้วยการสะสมสิ่งอื่นอื่นๆ ได้อีกหลายชนิด นักสะสมเรียกสิ่งอื่นใดที่จัดทำขึ้นเพื่อการสะสมต่อเนื่องจากดวงตราไปรษณียากรว่า "สิ่งสะสม" ซึ่งได้แก่


1. ซองวันแรกจำหน่าย (First Day Cover)
       คือ ซองจดหมายที่ กสท.จัดพิมพ์ขึ้นในโอกาสที่มีการออกจำหน่ายดวงตราไปรษณียากรชุดใหม่ มีภาพเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือภาพจากดวงตราไปรษณียากรอยู่ที่ด้านหน้าซ้ายของซอง ที่ตอนบนขวาของซองจะผนึกดวงตราไปณษณียากรที่ออกจำหน่าย และประทับตราวันแรกจำหน่ายบนดวงตราไปรษณียากร

2. ซองที่ระลึก
(Commemorative Cover)
      คือ ซองจดหมายที่ กสท.จัดพิมพ์ขึ้นในวาระพิเศษ หรือในโอกาสครบรอบเหตุการณ์สำคัญๆของประเทศ มีภาพเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางด้านซ้ายของซอง มุมบนขวาผนึกดวงตราไปรษณียากรชุดที่ออกจำหน่ายแล้ว และมีความสัมพันธ์กับวาระนั้นๆ โดยมีการประทับตราวันแรกจำหน่ายเช่นเดียวกับซองวันแรกจำหน่าย
3. แผ่นตราไปรษณียากรที่ระลึก
(Souvenir Sheet)
       คือ แผ่นดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก ซึ่งพิมพ์ดวงตราไปรษณียากรดวงใดดวงหนึ่ง หรือทุกดวงในชุดอยู่ในแผ่นเดียวกัน
4. บัตราไปรษณียากรที่ระลึก
(Presentation Pack)
       คือ บัตรที่บรรจุดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก จำนวน 1 ชุด อยู่ในเม้าท์ (เม้าท์ : Mount คือวัสดุที่ใช้เก็บรักษาดวงตราไปรษณียากร) พร้อมรายละเอียดของแสตมป์ชุดนั้นๆ มีลักษณะเป็นการ์ดแผ่นพับเข้าหากัน5. บัตรภาพตราไปรษณียากร
(Maximum Card)
       คือ บัตรที่พิมพ์รูปภาพเกี่ยวกับดวงตราไปรษณียากรนั้นๆ บนด้านรูปภาพของบัตรและประทับตราขีดฆ่าดวงตราไปรษณียากร อีกด้านหนึ่งมีช่องกรอกชื่อที่อยู่ผู้รับและผู้ฝากคล้ายไปรษณียบัตร ต่างกันแค่เพียงต้องผนึกตราไปรษณียกรก่อนส่งทุกครั้ง บัตรภาพที่ยังมิได้ผนึกดวงตราไปรษณียากรเรียกกันทั่วไปว่า บัตรภาพธรรมดา หากผนึกดวงตราไปรษณียากรและประทับตราวันแรกจำหน่ายเรียกว่า บัตรภาพสมบูรณ์6. สมุดตราไปรษณียากรประจำป
ี (Annual Stamp Album)
       คือ สมุดที่บรรจุดวงตราไปรษณียากรครบทุกชุดที่ออกจำหน่ายทั้งปี ดวงตราไปรษณียากรจะบรรจุอยู่ภายในเม้าท์ นอกจากนี้ภายในเล่มยังได้จัดพิมพ์รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับดวงตราไปรษณียากรแต่ละชุด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ7. สมุดตราไปรษณียากรเล่มเล็ก
(Stamp Booklet) คือ สมุดที่บรรจุแสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์ หรือแสตมป์ที่ระลึกในจำนวนไม่เกิน 10 ดวง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อแสตมป์นำไปชำระเป็นค่าบริการ โดยเฉพาะไปรษณียภัณฑ์ชนิดจดหมาย ซึ่งเป็นที่นิยมในการสะสมอีกรูปแบบหนึ่ง
8. สมุดตราไปรษณียากรพิเศษ
มีลักษณะคล้ายสมุดตราไปรษณียากรเล่มเล็ก แต่จัดพิมพ์เป็นพิเศษ ภายในบรรจุตราไปรษณียากรที่ระลึก โดยมีรายละเอียดของภาพตราไปรษณียากร พร้อมภาพประกอบอย่างสวยงาม9. จดหมายอากาศ
(Aerogramme) ใช้สำหรับส่งไปต่างประเทศ มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษพับเป็นซองได้ในตัว เนื่องจากภาพบนซองจดหมายอากาศมีลักษณะแตกต่างกันออกไป นักสะสมจึงนิยมนำมาสะสม


10. ไปรษณียบัตร
(Domestic Postcard)
       บัตรใช้ส่งข่าวสารหรือข้อความทางไปรษณีย์ ที่ไม่ ต้องการปกปิดหรือเป็นความลับ ใช้สำหรับส่งไปมาถึงกันในประเทศ นักสะสมมักนำไปประทับตราประจำวัน หรือตราที่ระลึก และนำมาสะสมเช่นเดียวกัน
 หน้าแรก  ประวัติแสตมป์  วิธีการสะสม  รวมข่าวต่างๆ  เว็บบอร์ด  แคตตาล็อก  ช็อปปิ้งออนไลน์  มุมแลกเปลี่ยน  เว็บลิงค์  เกี่ยวกับเรา  ติดต่อเรา  แผนผังเว็บ
 Copyright 2003- 2018 © SIAMSTAMP SIAMSTAMP™ All Rights Reserved