Re: สงสัยเรื่อบแบบที่ทำการไปรษณีย์

1. Re: สงสัยเรื่อบแบบที่ทำการไปรษณีย์ โดย follower เวลา 2012-07-25 16:21:43
ป้ายที่ทำการ ปณ.ถ้ำลอด ลักษณะป้ายบ่งบอกว่าเป็น ปณอ.ค่ะ