HOME CATALOGUE WEBBOARD SHOPPING CONTACT US
MAIN MENU
   หน้าแรก
   ประวัติแสตมป์
   วิธีการสะสม
   รวมข่าวต่างๆ
   เว็บบอร์ด
   แคตตาล็อก
   ช็อปปิ้งออนไลน์
   มุมแลกเปลี่ยน
   เว็บลิงค์
   เกี่ยวกับเรา
   ติดต่อเรา
   แผนผังเว็บ
   หน้าหลัก
   สิ่งสะสม
   อุปกรณ์การสะสม
   ชื่อประเทศแปลกๆ
   แสตมป์ปกิณกะ
Online Now : 13 User(s)

แ ส ต ม ป์ แ ล ะ สิ่ ง ส ะ ส ม ต่ า ง ๆ

ตราไปรษณียากรหรือแสตมป์ (Postage Stamp) คือ บัตร ดวงตรา รอยประทับ รอยพิมพ์ หรือเครื่องหมายใดๆบนห่อซอง สิ่งของส่งทางไปรษณีย์ที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย จัดให้มีขึ้นเพื่อใช้แสดงการชำระค่าไปรษณียากรและค่าบริการพิเศษ


1. ดวงตราไปรษณียากรทั่วไป (Current Stamp หรือ Definitive Stamp)
      เป็นดวงตราไปรษณียากรที่พิมพ์ออกจำหน่ายเพื่อใช้งานอยู่เป็นประจำ มีการจัดพิมพ์เพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอสำรองไว้ใช้ในกิจการไปรษณีย์ ในรูปแบบดวงตราไปรษณียากรพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลปัจจุบัน และรูปแบบอื่นตามที่กสท.จัดทำขึ้น


2. ดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก
(Commemorative Stamp)
      เป็นดวงตราไปรษณียากรที่มีภาพสวยงาม จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก เนื่องในวาระพิเศษหรือเหตุการณ์และวันสำคัญต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ งานกาชาด ฯลฯ3. ดวงตราไปรษณียากรพิเศษ
(Special Stamp)
      เป็นดวงตราไปรษณียากรที่มีภาพสวยงามเช่นกัน จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สิ่งที่น่าสนใจของประเทศเป็นพิเศษ โดยไม่กำหนดวาระหรือโอกาสเหมือนกับดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก เช่น ดวงตราไปรษณียากร ชุดผลไม้ ชุดสัตว์ป่า ชุดแมลง ฯลฯ


* ทั้งตราไปรษณียากรที่ระลึกและตราไปรษณียากรพิเศษจะไม่มีการพิมพ์เพิ่มเติม

นอกเหนือจากการสะสมดวงตราไปรษณียากรแล้ว ท่านยังสามารถเพิ่มความสนุกสนานด้วยการสะสมสิ่งอื่นอื่นๆ ได้อีกหลายชนิด นักสะสมเรียกสิ่งอื่นใดที่จัดทำขึ้นเพื่อการสะสมต่อเนื่องจากดวงตราไปรษณียากรว่า "สิ่งสะสม" ซึ่งได้แก่


1. ซองวันแรกจำหน่าย (First Day Cover)
       คือ ซองจดหมายที่ กสท.จัดพิมพ์ขึ้นในโอกาสที่มีการออกจำหน่ายดวงตราไปรษณียากรชุดใหม่ มีภาพเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือภาพจากดวงตราไปรษณียากรอยู่ที่ด้านหน้าซ้ายของซอง ที่ตอนบนขวาของซองจะผนึกดวงตราไปณษณียากรที่ออกจำหน่าย และประทับตราวันแรกจำหน่ายบนดวงตราไปรษณียากร

2. ซองที่ระลึก
(Commemorative Cover)
      คือ ซองจดหมายที่ กสท.จัดพิมพ์ขึ้นในวาระพิเศษ หรือในโอกาสครบรอบเหตุการณ์สำคัญๆของประเทศ มีภาพเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางด้านซ้ายของซอง มุมบนขวาผนึกดวงตราไปรษณียากรชุดที่ออกจำหน่ายแล้ว และมีความสัมพันธ์กับวาระนั้นๆ โดยมีการประทับตราวันแรกจำหน่ายเช่นเดียวกับซองวันแรกจำหน่าย
3. แผ่นตราไปรษณียากรที่ระลึก
(Souvenir Sheet)
       คือ แผ่นดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก ซึ่งพิมพ์ดวงตราไปรษณียากรดวงใดดวงหนึ่ง หรือทุกดวงในชุดอยู่ในแผ่นเดียวกัน
4. บัตราไปรษณียากรที่ระลึก
(Presentation Pack)
       คือ บัตรที่บรรจุดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก จำนวน 1 ชุด อยู่ในเม้าท์ (เม้าท์ : Mount คือวัสดุที่ใช้เก็บรักษาดวงตราไปรษณียากร) พร้อมรายละเอียดของแสตมป์ชุดนั้นๆ มีลักษณะเป็นการ์ดแผ่นพับเข้าหากัน5. บัตรภาพตราไปรษณียากร
(Maximum Card)
       คือ บัตรที่พิมพ์รูปภาพเกี่ยวกับดวงตราไปรษณียากรนั้นๆ บนด้านรูปภาพของบัตรและประทับตราขีดฆ่าดวงตราไปรษณียากร อีกด้านหนึ่งมีช่องกรอกชื่อที่อยู่ผู้รับและผู้ฝากคล้ายไปรษณียบัตร ต่างกันแค่เพียงต้องผนึกตราไปรษณียกรก่อนส่งทุกครั้ง บัตรภาพที่ยังมิได้ผนึกดวงตราไปรษณียากรเรียกกันทั่วไปว่า บัตรภาพธรรมดา หากผนึกดวงตราไปรษณียากรและประทับตราวันแรกจำหน่ายเรียกว่า บัตรภาพสมบูรณ์6. สมุดตราไปรษณียากรประจำป
ี (Annual Stamp Album)
       คือ สมุดที่บรรจุดวงตราไปรษณียากรครบทุกชุดที่ออกจำหน่ายทั้งปี ดวงตราไปรษณียากรจะบรรจุอยู่ภายในเม้าท์ นอกจากนี้ภายในเล่มยังได้จัดพิมพ์รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับดวงตราไปรษณียากรแต่ละชุด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ7. สมุดตราไปรษณียากรเล่มเล็ก
(Stamp Booklet) คือ สมุดที่บรรจุแสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์ หรือแสตมป์ที่ระลึกในจำนวนไม่เกิน 10 ดวง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อแสตมป์นำไปชำระเป็นค่าบริการ โดยเฉพาะไปรษณียภัณฑ์ชนิดจดหมาย ซึ่งเป็นที่นิยมในการสะสมอีกรูปแบบหนึ่ง
8. สมุดตราไปรษณียากรพิเศษ
มีลักษณะคล้ายสมุดตราไปรษณียากรเล่มเล็ก แต่จัดพิมพ์เป็นพิเศษ ภายในบรรจุตราไปรษณียากรที่ระลึก โดยมีรายละเอียดของภาพตราไปรษณียากร พร้อมภาพประกอบอย่างสวยงาม9. จดหมายอากาศ
(Aerogramme) ใช้สำหรับส่งไปต่างประเทศ มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษพับเป็นซองได้ในตัว เนื่องจากภาพบนซองจดหมายอากาศมีลักษณะแตกต่างกันออกไป นักสะสมจึงนิยมนำมาสะสม


10. ไปรษณียบัตร
(Domestic Postcard)
       บัตรใช้ส่งข่าวสารหรือข้อความทางไปรษณีย์ ที่ไม่ ต้องการปกปิดหรือเป็นความลับ ใช้สำหรับส่งไปมาถึงกันในประเทศ นักสะสมมักนำไปประทับตราประจำวัน หรือตราที่ระลึก และนำมาสะสมเช่นเดียวกัน


 หน้าหลัก  สิ่งสะสม  อุปกรณ์การสะสม  ชื่อประเทศแปลกๆ  แสตมป์ปกิณกะ


 หน้าแรก  ประวัติแสตมป์  วิธีการสะสม  รวมข่าวต่างๆ  เว็บบอร์ด  แคตตาล็อก  ช็อปปิ้งออนไลน์  มุมแลกเปลี่ยน  เว็บลิงค์  เกี่ยวกับเรา  ติดต่อเรา  แผนผังเว็บ
 Copyright 2003- 2017 © SIAMSTAMP SIAMSTAMP™ All Rights Reserved